Skontaktuj się z nami

Gimnazjum Nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

adres: Aleja Wojska Polskiego 1A

            01-524 Warszawa

tel.: +48 22 839 07 45

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Świadectwo ukończenia tegorocznej klasy

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 392 w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia tegorocznej klasy (2017/2018) do sekretariatu szkoły, w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
22 czerwca 2018 r.

 

klasa 0, 1 oraz 4 : godzina 9:00
klasy 7 oraz gimnazjalne: godzina 11:00
 

Karta Ucznia - Już od 1 września!


Już od 1 września!


Dowiedz się więcej!

 

Dziennik elektroniczny

Subskrypcja mailowa

Na co stawiamy?

Economy


Nasi uczniowie nie wracają z zawodów bez medali. Chlubą i dumą rodziców oraz nauczycieli są sukcesy pływaków przywożących z turniejów lokalnych i międzynarodowych złoto i srebro.

Culture

Integracja

Uczniowie odnoszą sukcesy, wygrywają konkursy i olimpiady.

Learning

Proponujemy bezpłatną naukę 6 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego.

Statut szkoły

STATUT

(tekst jednolity) przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

 

Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Bytnara ps. „Rudy”

w Warszawie, aleja Wojska Polskiego 1a

 

Podstawy prawne:

 

Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006r.
poz. 674 z późniejszymi zmianami).

 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 256
 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów (Dz. U. Nr 61 z 2001r. poz. 624 z późniejszymi zmianami z późniejszymi zmianami).

 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 z późniejszymi zmianami z późniejszymi zmianami).

 

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. 2015 poz. 843 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Spis treści:

Rozdział I

Postanowienia ogólne ………………………………..…

s.   3

Rozdział II

Organizacja szkoły ………………………………….….

s.   4

Rozdział III

Proces dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczy …….

s. 20

Rozdział IV

Rola organów szkoły …………………………………...

s. 33

Rozdział V

Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów i pracowników niepedagogicznych ……………………………………..

s. 43

Rozdział VI

Postanowienia końcowe ………………………………...

s. 60

 

 

 

Misja Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Bytnara ps. „RUDY”:

„przyjazna szkoła”

SPORT – INTEGRACJA – PASJA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Placówka nasza nosi nazwę: Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi, zwana dalej szkołą.
 2. Siedziba szkoły: 01-524 Warszawa, Aleja Wojska Polskiego 1a.
 3. (poprawiony) Szkoła jest placówką publiczną – jest to trzyletnie gimnazjum. Organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
 4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 5. Gimnazjum organizuje naukę religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie zgodnie z życzeniami rodziców/prawnych opiekunów.
 6. Szkoła jest jednostką budżetową Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
 7. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odmienne przepisy.
 8. Szkoła posiada własny sztandar, logo i Ceremoniał Szkolny. Opis elementów ceremoniału szkolnego przedstawiony jest w dokumencie – Ceremoniał Szkolny. Dokument ten przyjęty jest przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną, jest zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

 

 

Rozdział II

Organizacja szkoły

 

§ 2

 1. Szkoła realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty, w Karcie Nauczyciela oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, a w szczególności:

1)                dąży do zapewnienia równości szans wszystkim uczniom;

2)                umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz jak najlepszego przygotowania do życia w warunkach współczesnego świata, a w szczególności zapewniania uczniom:

a)       rozwój indywidualnych zdolności ucznia;

b)      rozwijanie myślenia;

c)       poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki;

d)      rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;

e)       wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;

f)        poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

g)       wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;

h)      warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego i innych uczniów.

3)                dąży do zapewnienia warunków najwyższej jakości procesu kształcenia i wychowania.

 1. Cele określone w statucie gimnazjum są realizowane poprzez:

1)                codzienną pracę dydaktyczną i wychowawczą;

2)                imprezy szkolne - apele, akademie, dyskoteki i inne;

3)                zajęcia pozalekcyjne;

4)                wycieczki i wyjazdy integracyjne;

5)                imprezy kulturalne - teatr, kino, muzeum, opera, filharmonia itp.;

6)                rozwijanie samorządności uczniowskiej;

7)                tworzenie i kultywowanie tradycji szkolnej;

8)                ścisłą współpracę ze specjalistycznymi poradniami pedagogiczno-psychologicznymi;

9)                programy profilaktyczne i informacyjne.

 1. Do zadań szkoły należą:

1)                realizacja prawa każdego ucznia do kształcenia wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju;

2)                wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;

3)                dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także stworzenie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

4)                tworzenie warunków do pobierania nauki przez uczniów niepełnosprawnych, ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz niedostosowanych społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi  predyspozycjami;

5)                opieka nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych form i programów nauczania;

6)                utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki wychowania i opieki;

7)                zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez zainstalowanie monitoringu wizyjnego;

8)                upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

9)                udzielanie pomocy uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

10)           budowanie obrazu własnej osobowości ucznia i nauczyciela w oparciu o samoocenę;

11)           wychowanie w demokracji i przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz działanie w zgodzie ze społecznymi regułami życia;

12)           dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia, jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej;

13)           wykorzystywanie danych z przeprowadzanych badań w celu dalszego podnoszenia jakości kształcenia.

 

§ 3

 1. Do szkoły uczęszczają absolwenci szkół podstawowych.
 2. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów Dyrektor gimnazjum,
  w którego obwodzie mieszka uczeń, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Uczeń spełniający obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas gimnazjum lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

 

§ 4

1.    Szczegółowe zadania szkoły i sposób ich realizacji określa Program Szkoły zawarty w podstawowych dokumentach wewnątrzszkolnych, które tworzą:

1)                 (poprawiony) Statut szkoły, w tym Wewnątrzszkolny System Oceniania.

2)                 Arkusz organizacyjny szkoły.

3)                 Plan nauczania.

4)                 Tygodniowy rozkład zajęć.

5)                 Szkolne zestawy programów nauczania.

6)                 Program wychowawczy szkoły.

7)                 Program profilaktyki.

8)                 (uchylony).

9)                 (uchylony).

10)            Plan nadzoru pedagogicznego.

11)            Regulamin Rady Pedagogicznej.

12)            Regulamin Rady Rodziców.

13)            Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

14)            Regulamin klas sportowych.

 

§ 5

 1. Arkusz organizacyjny szkoły, zwany dalej arkuszem, określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
 2. Arkusz organizacyjny jest opracowany przez Dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza Organ prowadzący szkołę.

 

§ 6

 1. Edukacja w gimnazjum trwa 3 lata.
 2. Plan nauczania opracowuje się na podstawie ramowego planu nauczania gimnazjum.
 3. Za zgodą Organu prowadzącego szkoły plan nauczania może być zwiększony ponad ramowy plan nauczania.
 4. Plan nauczania opracowuje się na trzyletni cykl kształcenia, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.
 5. Plan nauczania opiniuje Rada Pedagogiczna, a zatwierdza Dyrektor gimnazjum.
 6. Plan nauczania podlega monitorowaniu i ocenie jego rezultatów.
 7. Oceny realizacji planu nauczania dokonuje Rada Pedagogiczna.
 8. Dyrektor szkoły informuje Radę Rodziców o realizacji planu nauczania, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 9. W szczególnych przypadkach w planach nauczania mogą być dokonywane zmiany w taki sposób, by umożliwiały osiąganie standardów końcowych w trzeciej klasie gimnazjum. Zmian w planie nauczania nie można dokonywać w trakcie semestru danego roku szkolnego.
 10. Zmiany w szkolnym planie nauczania mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Dyrektora gimnazjum, Organu prowadzącego szkołę oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

§ 7

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor gimnazjum ustala tygodniowy rozkład zajęć uwzględniając:

1)    Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2)    Tygodniowy rozkład zajęć ustala się z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i nauczycieli.

3)    Tygodniowy rozkład zajęć ustala się przed rozpoczęciem roku.

4)    Tygodniowy rozkład zajęć zatwierdza Dyrektor gimnazjum.

 1. Dyrektor gimnazjum może dokonywać zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć w trakcie roku szkolnego w przypadkach uzasadnionych, związanych z niezbędnymi zmianami organizacyjnymi szkoły.

 

§ 8

 1. Szkolny zestaw programów nauczania, zwany dalej szkolnym zestawem, obejmuje programy poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 2. Szkolny zestaw tworzy się w oparciu o:

1)                podstawy programowe;

2)                cele szkoły i procedury ich osiągania;

3)                wymagania edukacyjne z uwzględnieniem warunków dotyczących bazy materialnej szkoły i możliwości zespołu klasowego.

 1. Szkolny zestaw zawiera programy nauczania opracowane przez nauczycieli i zatwierdzone przez Dyrektora gimnazjum.
 2. Szkolny zestaw zatwierdzany jest przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego roku szkolnego.

 

§ 9

 1. Program wychowawczy gimnazjum opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.
 2. Program wychowawczy tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i programem profilaktyki gimnazjum.
 3. Budując program wychowawczy gimnazjum należy dokonać diagnozy oczekiwań i potrzeb uczniów, analizy dotychczasowych kierunków pracy ze wskazaniem kierunków do kontynuacji, określenie celów pracy wychowawczej gimnazjum, określenie zadań w kierunku realizacji założonych celów, określenie zadań wychowawców klas.
 4. Rada Rodziców uchwala program wychowawczy gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 5. Uzupełnieniem programu wychowawczego są:

1)                kalendarz imprez i uroczystości szkolnych;

2)                plany pracy wychowawców klas.

§ 10

 1. Program profilaktyki gimnazjum dostosowany jest do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób właściwy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Program profilaktyki gimnazjum tworzy spójną całość z zestawem programów nauczania i programem wychowawczym.
 3. Program profilaktyki zawiera treści i opis kolejnych działań, które mają charakter profilaktyczny, założenia i metody pracy, cele działań oraz terminy działań.
 4. Rada Rodziców uchwala program profilaktyki gimnazjum, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 11

 1. (zmieniony) Wewnątrzszkolny System Oceniania, opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, opisuje zasady, tryb
  i procedury związane z Przedmiotowym Systemem Oceniania
  w gimnazjum.
 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania zatwierdza Rada Pedagogiczna, po konsultacji z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców. Uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele mają obowiązek zapoznania się z tym dokumentem.
 3. (dodany) Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi załącznik nr 1
  do niniejszego statutu.
 4. (dodany) Każdy uczeń jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania treści zawartych w Przedmiotowym Systemie Oceniania, z którym zapoznaje się na początku roku szkolnego podczas zajęć z każdego przedmiotu.

§ 12

(uchylony)

 

§ 13

 1. Nadrzędnym celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie systemu oświaty, a w szczególności jakościowy rozwój szkoły z ukierunkowaniem na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczycieli.
 2. Nadzór pedagogiczny, prowadzony przez Dyrektora gimnazjum, wynika z obowiązującego prawa.
 3. Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektor gimnazjum przedstawia Radzie Pedagogicznej do 15 września każdego roku szkolnego.
 4. Plan nadzoru pedagogicznego ustala i zatwierdza Dyrektor gimnazjum.
 5. (poprawiony) Wnioski z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego Dyrektor gimnazjum przedstawia nauczycielom na radzie pedagogicznej podsumowującej pracę za każdy semestr.

 

§ 14

 1. Regulamin Rady Pedagogicznej określa między innymi:

1)                sposób podejmowania uchwał;

2)                strukturę;

3)                procedurę przygotowania oraz uchwalania decyzji i stanowisk;

4)                sposób protokołowania posiedzeń;

5)                sposób wyboru przedstawicieli rady do prac w różnych organach, zespołach i komisjach.

 1. (poprawiony) Regulamin Rady Pedagogicznej zatwierdzają jej członkowie.

 

§ 15

 1. Regulamin Rady Rodziców określa:

1)    cele i zadania Rady Rodziców;

2)                organizację jej działania;

3)                sposoby i tryb podejmowania przez nią uchwał;

4)                sposób dokonywania wyboru do Rady Rodziców;

5)                zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców;

6)                sposób obsługi księgowo – rachunkowej środków finansowych Rady Rodziców.

 1. (poprawiony) Regulamin Rady Rodziców gimnazjum jest uchwalany przez jej członków.

 

§ 16

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego gimnazjum określa jego:

1)                cele i zadania;

2)                zasady wybierania;

3)                sposób podejmowania decyzji;

4)                wewnętrzną strukturę;

5)                plan działań;

6)                sposób dokumentowania działalności.

 1. (poprawiony) Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalają jego członkowie.

 

 

§ 17

 1. Instrukcję wewnętrznego obiegu dokumentów gimnazjum określa:

a)           zasady i tryb przekazywania korespondencji Dyrektorowi gimnazjum, a pod jego nieobecność osobom upoważnionym przez Dyrektora;

b)           rodzaje dokumentów prowadzonych w szkole, ich obieg i kontrolę wewnętrzną.

 

§ 18

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.
 3. Gimnazjum organizuje klasy:

1)                ogólne;

2)                integracyjne;

3)                sportowe (ogólnorozwojowe).

 1. (poprawiony) W gimnazjum obowiązuje nauka dwóch języków nowożytnych: obligatoryjnie język angielski i jeden do wyboru spośród trzech proponowanych: francuski, hiszpański i  niemiecki.
 2. (poprawiony) Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekroczyć 28 uczniów.
 3. (poprawiony) Liczba uczniów w klasach integracyjnych wynosi od 15
  do 20 w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. (uchylony).
 5. (uchylony).
 6. Podziału na grupy dokonuje się w nauczaniu następujących przedmiotów:

1)                (poprawiony) wychowanie fizyczne – w oddziałach powyżej 26 uczniów;

2)                (poprawiony) język obcy – uwzględniając stopień zaawansowania oraz możliwość prowadzenia zajęć w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących do 24 uczniów;

3)                chemia, fizyka, biologia, zajęcia techniczne i edukacja dla bezpieczeństwa - w oddziałach liczących ponad 30 uczniów;

4)                (dodany) informatyka – w zależności od liczby stanowisk komputerowych.

 1. Klasę integracyjną dzieli się na grupy w nauczaniu następujących przedmiotów:

a)      język obcy,

b)      chemia,

c)      fizyka,

d)      informatyka,

e)      wychowanie fizyczne.

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Przerwy międzylekcyjne są 5 - 10 minutowe, przerwy: śniadaniowa oraz obiadowe trwają 15 ‑ 20 minut.
 3. W uzasadnionych przypadkach takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora gimnazjum.
 4. (dodany) Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, mając na uwadze fakt, iż:

1) warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor szkoły;

2)  do opłat za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

 

§ 19

Paragraf zmienia brzmienie:

 1. (poprawiony) Nabór do klas pierwszych jest prowadzony elektronicznie według terminów wskazanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

1) Dyrektor gimnazjum powołuje komisję kwalifikacyjno-rekrutacyjną d.s. naboru do klasy sportowej.

2)    (poprawiony) Zasady rekrutacji do klasy sportowej stanowią załącznik tworzony corocznie. Dokument reguluje pracę komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej d.s. naboru do klasy sportowej, jak również zasady działań podejmowanych przez kandydatów i ich opiekunów w celu rozpoczęcia nauki w sportowej klasie pierwszej.

3)    (poprawiony) Szczegóły naboru na każdy rok szkolny regulują odrębne załączniki na każdy nadchodzący rok szkolny.

4)    Komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna d.s. naboru do klasy sportowej, stosując się do zarządzeń Mazowieckiego Kuratora Oświaty, postanowień niniejszego statutu oraz biorąc pod uwagę deklarację rodziców/prawnych opiekunów i uczniów wyrażoną
w systemie elektronicznego naboru dotyczącą wyboru oddziału
i języka obcego nowożytnego przeprowadza próbę sprawności fizycznej, a jej wyniki wprowadza do elektronicznego systemu naboru zgodnie z harmonogramem działań.

5)    Do obowiązków komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej d.s. naboru do klasy sportowej należy m.in.:

a)      (poprawiony) przeprowadzenie próby sprawności fizycznej
do klas sportowych;

b)     (poprawiony) ogłoszenie wyników.

 1. Możliwość i zasady uzyskiwania punktów decydujących o kolejności przyjmowania uczniów spoza rejonu oraz do klas sportowych wyszczególnione są w załączniku dot. zasad rekrutacji.
 2. Do klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej w czasie trwania roku szkolnego przyjęcie do szkoły odbywa się poprzez złożenie podania przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia w sekretariacie, rozmowę Dyrektora z rodzicem/prawnym opiekunem i uczniem-kandydatem.
 3. Do gimnazjum w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie gimnazjum pod warunkiem nieukończenia 18-go roku życia.
 4. O przyjęciu uczniów spoza obwodu szkoły decyduje Dyrektor gimnazjum.
 5. Przyjęcie do gimnazjum ucznia spoza obwodu wymaga zawiadomienia Dyrektora szkoły, w obwodzie którego uczeń mieszka.
 6. W uzasadnionych przypadkach na prośbę rodziców/prawnych opiekunów lub wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły może przenieść ucznia do klasy równoległej.
 7. W przypadku wolnych miejsc w oddziale integracyjnym, Dyrektor gimnazjum może podjąć decyzję o przyjęciu ucznia
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego spoza obwodu szkoły.
 8. (uchylony).
 9.  (poprawiony) Pierwszeństwo przyjęcia do oddziału integracyjnego
  w gimnazjum mają uczniowie z dysfunkcjami. Przyjęcie ucznia następuje na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 10.  Na prośbę rodziców/prawnych opiekunów dziecka i w uzasadnionych przypadkach, Dyrektor gimnazjum może odstąpić od wyżej wymienionych kryteriów.
 11.  (poprawiony) Przy przyjmowaniu uczniów do klas sportowych uwzględniana jest opinia trenera oraz lekarza.

 

§ 20

 1. Gimnazjum stwarza właściwe warunki kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.
 2.  Realizując zadania statutowe, gimnazjum ma do dyspozycji:

1)                pracownie przedmiotowe;

2)                sale lekcyjne;

3)                bibliotekę i czytelnię multimedialną;

4)                stołówkę szkolną;

5)                salę gimnastyczną z zapleczem;

6)                zewnętrzne tereny sportowo – rekreacyjne;

7)                pokój nauczycielski i salę konferencyjną;

8)                zaplecze socjalne;

9)                inne pomieszczenia użytkowe.

 1. Zasady i regulaminy korzystania z obiektów i pomieszczeń szkolnych, po konsultacji z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną, ustala Dyrektor gimnazjum.

 

§ 21

 1.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Niektóre zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne, mogą być prowadzone poza systemem klasowo–lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych.
 3. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 2 ustala nauczyciel za zgodą Dyrektora gimnazjum.

 

§ 22

 1. Biblioteka szkolna i czytelnia multimedialna służą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno– wychowawczych gimnazjum, doskonalenia pracy nauczyciela oraz:

1)                rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych, z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień ucznia;

2)                kształceniu umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki;

3)                kształceniu i utrwalaniu nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji;

4)                wprowadzaniu w świat mediów oraz podstawowe sposoby i procesy komunikowania się ludzi, przygotowaniu do rozpoznania różnych komunikatów medialnych i rozumienia języka mediów;

5)                wprowadzeniu do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.

 1. (poprawiony) Z biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum.
 2. Zadania i zasady pracy biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej określa regulamin pracy zatwierdzony przez Dyrektora gimnazjum.
 3. W czytelni multimedialnej przebywają uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć a także ci, którzy nie uczęszczają na religię lub czekają na rodziców/ prawnych opiekunów po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
 4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)                gromadzenie, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiorów biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego;

2)                (poprawiony) gromadzenie czasopism popularnonaukowych, pedagogicznych, środków audiowizualnych;

3)                udostępnianie zbiorów biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych;

4)                rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów związanych z nauką i z indywidualnymi zainteresowaniami;

5)                (poprawiony) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informowanie o nowych zbiorach bibliotecznych lub książkach szczególnie wartościowych;

6)                udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej;

7)                przeprowadzanie analizy stanu czytelnictwa;

8)                opracowanie rocznych planów pracy biblioteki, uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych;

9)                systematyczne zabezpieczanie zbiorów przed szybkim zużyciem,

10)           dokonywanie selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację;

11)           organizowanie lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem techniki multimedialnej.

 

§ 23

1. Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych na praktyki na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem gimnazjum a szkołą wyższą.

 

 

Rozdział III

Proces dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczy

 

§ 24

 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, za co odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły.
 2. Podczas zajęć lekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów danego oddziału odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel nie może opuścić stanowiska pracy.
 3. Dyrektor gimnazjum, w trosce o bezpieczeństwo ucznia, opracowuje plan dyżurów pracowników podczas przerw i w okresie przebywania uczniów w szkole.
 4. W czasie wycieczek i imprez odbywających się na terenie szkoły i poza szkołą odpowiadają nauczyciele i wychowawcy.
 5. Zasady bezpieczeństwa w gimnazjum i poza gimnazjum określają regulaminy:

1)                wycieczek szkolnych;

2)                organizowania wyjazdów integracyjnych;

3)                pełnienia dyżurów pracowników podczas przerw;

4)                zachowania się uczniów podczas przerw.

 1. Regulaminy, o których mowa w ust. 5, ustala zarządzeniem Dyrektor gimnazjum. Regulaminy oraz dokonywane w nich zmiany wchodzą w życie po zapoznaniu z ich treścią pracowników gimnazjum, rodziców/ prawnych opiekunów i uczniów.

 

 

 

§ 25

 1. Na terenie Gimnazjum organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna polegająca w szczególności na:

1)                diagnozowaniu środowiska ucznia oraz rozpoznaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspakajania;

2)                planowaniu i koordynowaniu oraz udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi, co należy do zadań zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów utworzonych przez Dyrektora szkoły, dla:

a)     ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

b)    ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;

c)     ucznia posiadającego inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

3)                rozpoznaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

4)                wspieraniu ucznia:

a)     z niepełnosprawnościami;

b)    z niedostosowaniem społecznym;

c)     z zagrożeniami niedostosowaniem społecznym;

d)    ze szczególnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami;

e)     ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

f)      z zaburzeniami komunikacji językowej;

g)     z chorobami przewlekłymi;

h)    w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych;

i)       z niepowodzeniami edukacyjnymi;

j)       z trudną sytuacją bytową;

k)    z trudnościami adaptacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych oraz środowiska edukacyjnego.

5)           organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznych (w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie Dyrektora szkoły):

a)     zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania;

b)    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

c)     zajęcia specjalistyczne, w tym psychologiczne, rehabilitacyjne oraz reedukacyjne;

d)    zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

e)     porady i konsultacje.

6)                podejmowaniu działań profilaktyczno– wychowawczych wynikających z programu wychowawczego gimnazjum i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

7)                prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów;

8)                wspieraniu rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

9)                stwarzaniu warunków do rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli;

10)           podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2.      Do zadań zespołu należą:

1)    ustalanie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia i zainteresowania;

2)  określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię - uwzględnienie zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii oraz kart indywidualnych potrzeb ucznia (o w/w formach udzielania pomocy Dyrektor informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia);

3)     konstruowanie planów działań wspierających, które zawierają:

a)      cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

b)             działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy;

c)             metody pracy z uczniem;

d)             zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania, warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów;

e)             działania wspierające rodziców/prawnych opiekunów ucznia;

f)              zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

4)    ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)    podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

6)    spotkania zespołu odbywające się w miarę potrzeb;

7)    spotkania zespołu zwoływane przez osobę koordynującą pracę zespołu, w których mogą uczestniczyć rodzice/prawni opiekunowie  (o terminie spotkania zespołu Dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia); w spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

a)     na wniosek Dyrektora szkoły przedstawiciel Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;

b)    na wniosek rodzica/prawnego opiekuna ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista; osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nie ujawnienia spraw poruszanych na spotkaniu;

8)    opracowanie karty indywidualnych potrzeb ucznia (z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);

9)    zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
i sposobu ich realizacji.

3.      Zadania powyższe są realizowane we współpracy z rodzicami/prawnymi   opiekunami, nauczycielami i innymi pracownikami gimnazjum oraz publicznymi poradniami: psychologiczno – pedagogicznymi i specjalistycznymi.

4.      Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców/prawnych opiekunów.

5.      O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno– wyrównawczymi i zajęciami  specjalistycznymi decyduje Dyrektor gimnazjum.

 1.     Szczegółowe zasady i formy pomocy psychologiczno– pedagogicznej                             opisane są w programie wychowawczym i programie profilaktyki.
 2.  Do najważniejszych obowiązków pedagoga szkolnego należy:

1)                udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych;

2)                przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;

3)                organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego;

4)                rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas;

5)                udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;

6)                udzielanie porad rodzicom/prawnym opiekunom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;

7)                organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom zaniedbanym;

8)                wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych;

9)                koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej;

10)           dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum;

11)           systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

 1. (dodany) Do najważniejszych obowiązków psychologa szkolnego należy:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

2)      diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

3)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia;

4)      określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych
i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców/opiekunów prawnych
i nauczycieli;

5)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno -pedagogicznej dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli;

6)      zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

7)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;

8)      zapobieganie zaburzeniom zachowania;

9)      systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

 1. (dodany) Do najważniejszych obowiązków reedukatora szkolnego należy:

1)        diagnozowanie specyfiki trudności w uczeniu się u poszczególnych uczniów i planowanie terapii;

2)        organizowanie i prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych,

3)        prowadzenie dokumentacji obrazującej tok postępowania terapeutycznego;

4)        współpraca z rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów, Radą Pedagogiczną, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i innymi placówkami specjalistycznymi;

5)        podejmowanie i wspieranie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczego
i programu profilaktyki szkoły przy udziale uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli;

6)        udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia;

7)        wspieranie nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych
w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;

8)        systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

 

§ 26

(dodany)

 1. Praca z uczniem zdolnym ma za zadanie wspieranie jego rozwoju poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, talentów, doskonalenie różnorodnych umiejętności i pogłębianie wiedzy, w tym szczególnie:

1)    rozwijanie kompetencji kulturowych, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i publicznym;

2)    rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, umiejętności i kompetencji sportowych oraz rozwoju talentów sportowych;

3)    prowadzenie działań promujących jego twórczość;

4)    działania alternatywne wykorzystujące kontakt ze szkołą, kulturą, wiedzą i nowoczesną technologią.

     2. W tym celu prowadzone są działania w zakresie:

1) sposobu wyłaniania uczniów zdolnych:

a) nauczyciele, wychowawca i pedagog analizują osiągnięcia szkolne uczniów;

b) obserwacja uczniów przez wychowawcę i nauczycieli uczących danego przedmiotu;

c) kontakty z rodzicami/opiekunami prawnymi dotyczące zainteresowań uczniów.

2) wspieraniu rozwoju ucznia zdolnego polegające na:

a) poznawaniu ucznia i jego zainteresowań, mocnych stron, zdolności;

b) w ocenie ucznia uwzględnianiu nie tylko opanowanych

wiadomości, ale i jego zainteresowań i twórczego zaangażowania;

c) położeniu większego nacisku na myślenie twórcze niż odtwórcze;

d) zachęcaniu do twórczego rozwiązywania problemów;

e) zaangażowaniu uczniów zdolnych w prowadzenie lekcji, uczynienie ich asystentami nauczyciela;

f) zachęcaniu uczniów do wykonywania samodzielnych projektów związanych z ich zainteresowaniami;

g) uczeniu umiejętności planowania swojej pracy;

h) inspirowaniu uczniów do korzystania z rozmaitych zajęć pozalekcyjnych w celu rozwijania zainteresowań oraz aktywności poznawczej;

i) organizowaniu pracy w grupach uczniów zdolnych (np. kołach zainteresowań);

j) zachęcaniu do udziału w konkursach i olimpiadach;

k) zindywidualizowaniu procesu nauczania ucznia zdolnego na lekcji;

l) pomaganiu w kształtowaniu pozytywnej samooceny, wzmacnianiu wiary w swoje zdolności, wyrażaniu zadowolenia
z sukcesów;

m) uczeniu przyjmowania uwag i radzeniu sobie
z niepowodzeniami.

3. Uczeń zdolny ma możliwość:

1) rozwijania zainteresowań w ramach kół zainteresowań;

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do olimpiad przedmiotowych, konkursów szkolnych i pozaszkolnych;

3) wykonywania zadań dodatkowych o podwyższonym stopniu trudności;

4) pełnienie roli asystenta nauczyciela w trakcie zajęć;

5) indywidualizacji pracy w toku zajęć – dostosowanie stopnia trudności, poziomu i ilości zadań na zajęciach i w domu;

6) skorzystanie ze stypendium.

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

1) przydziela dodatkowe zajęcia do rozwiązywania w czasie lekcji;

2) zadaje pewne problemy do rozwiązania na okres ferii lub wakacji;

3) układa systematycznie (np. raz w miesiącu) zestawy zadań
z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności;

4) stwarza sytuacje problemowe;

5) zachęca do samodzielnego układania zadań, rebusów, łamigłówek oraz zagadek;

6) zaleca opracowanie nowego materiału z podręcznika uczniom
i referowanie go ich kolegom;

7) opracowuje materiał spoza podręcznika szkolnego przy użyciu np. tekstów programowych;

8) przekazuje uczniów słabych uczniom zdolnym pod opiekę stałą lub doraźną;

9) powierza przewodnictwo w grupach lekcyjnych oraz wdraża uczniów do roli asystenta;

10) informuje uczniów o nowej literaturze w zakresie zainteresowań;

11) organizuje konkursy zadaniowe, zachęca do udziału w olimpiadach, turniejach.

5. Do zadań szkoły należy:

1)  identyfikacja uczniów zdolnych;

2) zdiagnozowanie rodzaju inteligencji;

3) kierowanie rozwojem;

4) motywowanie ucznia zdolnego;

5) stworzenie warunków do optymalnego rozwoju intelektualnego,

osobowościowego do samorealizacji;

6) indywidualizacja nauczania;

7) pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych;

8) pomoc merytoryczna, udostępnianie źródeł wiedzy;

9) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych
i zainteresowań;

10) wskazywanie form wypoczynku i relaksu;

11) korzystanie z badań poradni psychologiczno – pedagogicznej;

12) różnicowanie i poszerzanie programów nauczania;

13) tworzenie programów autorskich;

14) włączenie do współpracy instytucji działających na rzecz uczniów zdolnych (placówki specjalistyczne, ośrodki specjalistyczne, stowarzyszenia, fundacje);

15) wspieranie twórczego i innowacyjnego myślenia;

16) stosowanie profilaktyki problemów związanych z występowaniem wybitnych zdolności.

6. Formy pracy z uczniem zdolnym:

1) indywidualna;

2) grupowa;

3) pozalekcyjna;

4) przydzielanie uczniom zdolnym trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub indywidualnej;

5) różnicowanie stopnia trudności prac domowych i prac klasowych;

6) stopniowanie zwiększania wymagań;

7)  przydzielanie uczniom zdolnym specjalnych ról: asystenta, lidera itp.;

8) stworzenie uczniom zdolnym sytuacji wyboru zdań, ćwiczeń
o większej skali trudności lub prac dodatkowych.

7. Rodzaje metod pracy z uczniem zdolnym:

1) problemowa;

2) prezentowanie własnych poglądów;

3) kształcąca umiejętność argumentacji;

4) aktywizujące;

5) pozwalająca uczniowi oceniać stan swojej wiedzy;

6) kształtująca prawidłowe stosunki interpersonalne;

7) kształtująca poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

8) stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;

9) rozwijanie zainteresowań;

10) skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach.

8. Współpraca z następującymi instytucjami i osobami wspomagającymi rozwój ucznia:

1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna;

2) lokalne ośrodki naukowe;

3) pracownie artystyczne;

4) muzea, czytelnie, fundacje;

5) Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

9. Sposoby dokumentowania procedury pracy z uczniem zdolnym:

1) dziennik zajęć pracy z uczniem zdolnym;

2) protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej;

3) opinie z poradni;

4) indywidualny plan pracy nauczyciela z uczniem uzdolnionym.

10. Sposoby prezentacji wyników:

1) omówienie efektów pracy z dziećmi specjalnych potrzebach edukacyjnych na analitycznym posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
w rozmowach indywidualnych z rodzicami/opiekunami prawnymi;

2) prezentacja osiągnięć uczniów: konkursy, wystawy.

 

§ 27

Paragraf zmienia brzmienie:

 1. Na terenie gimnazjum organizowana jest pomoc materialna dla uczniów.
 2. Uczniowie gimnazjum mogą być objęci następującymi formami pomocy materialnej:

1)                stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny, „wyprawka szkolna”;

2)                zwolnienia ucznia z całości lub części opłat w przypadku:

a)     szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

b)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

3.       W ramach pomocy socjalnej istnieje możliwość finansowania obiadów dla uczniów przez:

1)    Ośrodek Pomocy Społecznej;

2)    m.st. Warszawa.

4.  Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń.

5. Przyznanie świadczeń wymienionych w ust. 1 i 2 pkt. 2 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów lub na podstawie decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 28

 1. Dla uczniów zdolnych, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych, mogą być organizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne mogą być organizowane w celu:

1)                rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2)                przygotowania uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, artystycznych i innych mających na celu rozwój intelektualny ucznia i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i do nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

 1. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych mogą być organizowane zajęcia indywidualne z zakresu zajęć edukacyjnych, w których uczeń uzyskuje szczególnie wysokie wyniki.
 2. Decyzję zorganizowania zajęć dodatkowych podejmuje Dyrektor gimnazjum na podstawie wniosku nauczyciela.

 


§ 29

 1. Gimnazjum może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
 2. Organizację i program imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań, stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych uczniów gimnazjum.
 3. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki gimnazjum może współdziałać z instytucjami, których przedmiotem działania jest krajoznawstwo i turystyka.

 

Rozdział IV

Rola organów szkoły.

 

§ 30

 1. Organami gimnazjum są:

1)                Dyrektor gimnazjum,

2)                Rada Pedagogiczna,

3)                Rada Rodziców,

4)                Samorząd Uczniowski.

 1. Dyrektor gimnazjum kieruje placówką, prowadzi gospodarkę finansową, administruje nieruchomością szkolną oraz sprawuje nadzór pedagogiczny, a jego szczegółowe zadania określają ustawy, rozporządzenia i niniejszy statut.
 2. Dyrektor szkoły w szczególności:

1)                kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)                sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)                sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)                realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, zgodnie z obowiązującym prawem;

5)                dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

6)                wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

7)                wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8)                współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

9)                odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w szkole.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)                zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)                przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3)                (poprawiony) podawania do publicznej wiadomości, zgodnie
z odrębnymi przypisami, zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

4)                stwarzania warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

5)                występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

6)                (poprawiony) kontrolowania spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Urząd Dzielnicy Żoliborz
m. st. Warszawy kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie obwodu, w tym odpowiednio:

a) kontroluje dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

b)  zapewnia regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne;

c) informuje, w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora gimnazjum, w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami/prawnymi opiekunami
  i Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor gimnazjum prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie gimnazjum oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do gimnazjum przez rodziców/prawnych opiekunów i regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne. I tak:

1)    niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

2)    poprzez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie semestru, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum.

 1. Dyrektor gimnazjum ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Organ prowadzący szkołę.

 

§ 31

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor gimnazjum.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

Dyrektor gimnazjum i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora gimnazjum, Organu prowadzącego szkołę albo na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor gimnazjum przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum.
 4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)                (poprawiony) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

2)                podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)                podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia statutu;

4)                podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną;

5)                ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)                organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)                projekt planu finansowego gimnazjum;

3)                wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)                propozycje Dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ prowadzący gimnazjum oraz Organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii Organu prowadzącego gimnazjum. Rozstrzygnięcie Organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum albo jego zmian.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w gimnazjum. W powyższym przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku w ciągu 14-tu dni od otrzymania wniosku.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców/prawnych opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

 

§ 32

 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców/prawnych opiekunów
  i współuczestniczą w sprawach gimnazjum zgodnie z ustawą, rozporządzeniami oraz statutem.
 2. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach.
 3. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców określa regulamin.
 4. Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty i niniejszy statut.

 

§ 33

 1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie gimnazjum.
 2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1)                Samorządy klasowe,

2)                Zarząd Samorządu Uczniowskiego,

 1. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa o systemie oświaty i niniejszy statut.

 

§ 34

 1. Niniejszy statut określa podział kompetencji pomiędzy organami gimnazjum, zasady zatwierdzania, opiniowania i uzgadniania podstawowych dokumentów gimnazjum.
 2. (poprawiony) W przypadku sporów lub konfliktów kompetencyjnych, czy zasad współpracy pomiędzy organami gimnazjum, Dyrektor gimnazjum
  w trybie pilnym powołuje zespół, w celu wypracowania dobrego rozwiązania, w składzie:

1)                Dyrektor gimnazjum,

2)                przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

3)                przewodniczący Rady Rodziców,

4)                przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

 1. Dyrektor gimnazjum może powołać taki zespół w każdej ważnej bieżącej sprawie lub w sprawie nie opisanej w niniejszym statucie. Dyrektor podejmuje decyzje po wysłuchaniu członków zespołu.
 2. Dyrektor przyjmuje wnioski i rozpatruje skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem/prawnym opiekunem.
 3. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się, co następuje:

1)                uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;

2)                przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, w uzgodnieniu z opiekunem Samorządu, przedstawia sprawę wychowawcy i zainteresowanemu nauczycielowi i wyjaśniają sporne kwestie;

3)                sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

 

§ 35

 1. W gimnazjum, zgodnie z obowiązującym prawem i po uzgodnieniu z organem prowadzącym, mogą być utworzone stanowiska zastępcy Dyrektora i inne stanowiska kierownicze.
 2. Zadania i kompetencje zastępcy Dyrektora i innych stanowisk kierowniczych ustala Dyrektor gimnazjum.
 3. Dyrektor gimnazjum może upoważnić pracownika gimnazjum do wykonywania spraw w jego imieniu. Upoważnienie określane jest w formie zarządzenia.
 4. Dyrektor gimnazjum może powołać zespoły zadaniowe lub projektowe do realizacji projektów edukacyjnych. W skład zespołów mogą wchodzić nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum, rodzice/prawni opiekunowie
  i uczniowie.
 5. W gimnazjum działają następujące zespoły:

1)                wychowawczo – integracyjny;

2)                przedmiotowe: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, językowy i wychowania fizycznego;

3)                (uchylony);

4)                (uchylony);

5)                ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej.

 1. (poprawiony) Zespół wychowawczo - integracyjny tworzą: wychowawcy klas, nauczyciele wspierający, pedagog szkolny, psycholog szkolny
  i reedukator.

1)                (poprawiony) pracą zespołu wychowawczo - integracyjnego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek członków zespołu;

2)                (poprawiony) zadania zespołu przedstawiane są przez przewodniczącego zespołu na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym. Rada Pedagogiczna może wnieść zmiany do przedstawionych zadań zespołu wychowawczo – integracyjnego;

3)                (poprawiony) zadania wychowawczo - integracyjne zespołu powinny być dostosowane do optymalnych warunków rozwoju i wieku uczniów, ich potrzeb, warunków środowiskowych szkoły, zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia z uwzględnieniem działających klas integracyjnych i sportowych.

 1. Praca wychowawcza powinna być realizowana w oparciu o Plan Wychowawczy i Plan Profilaktyki.
 2. Nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe.

1)                pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora gimnazjum na wniosek członków zespołu;

2)                do zadań zespołu przedmiotowego należy:

a)           wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;

b)           opracowanie kryteriów oceniania i badanie osiągnięć uczniów;

c)            opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych;

d)           organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

e)            współdziałanie w organizowaniu pracowni oraz w uzupełnianiu ich wyposażenia;

f)             opracowanie testów i egzaminów wewnętrznych;

g)           analiza przeprowadzanych egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych, formułowanie wniosków do dalszej pracy dydaktycznej i ocena realizacji wniosków na podstawie wyników nauczania.

 1. Nauczyciele uczący w danej klasie tworzą zespół klasowy:

1)                przewodniczącym zespołu klasowego jest wychowawca klasy;

2)                zebrania zespołów klasowych powinny odbywać się przed każdą klasyfikacją;

3)                zespół klasowy może być zwoływany natychmiast, w celu podjęcia ważnej decyzji w sprawie dydaktycznej lub wychowawczej dotyczącej klasy lub ucznia;

4)                (poprawiony) o zebraniu zespołu klasowego wychowawca powiadamia Dyrektora gimnazjum i członków Rady Pedagogicznej;

5)                Do zadań zespołu klasowego należy:

a)           dokładne zapoznanie się z możliwościami edukacyjnymi uczniów;

b)           analiza sytuacji wychowawczej klasy;

c)            zapoznanie się z badaniami poradni psychologiczno-pedagogicznej i dostosowanie wymagań do możliwości uczniów;

d)           analiza wyników nauczania i zachowania klasy.

 1. (uchylony).
 2. (poprawiony) Do najważniejszych zadań zespołu wychowawczo – integracyjnego należy:

1)                Tworzenie warunków sprzyjających edukacji uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi, a w szczególności:

a)           bezpośrednie wspieranie specjalistyczne;

b)           rozwiązywanie bieżących problemów;

c)            udoskonalenie umiejętności rozpoznawania i określania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów;

d)           konstruowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;

e)            czuwanie nad prawidłowym dostosowaniem treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;

f)             koordynowanie przygotowań uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do egzaminu gimnazjalnego.

2)                Uściślenie współpracy między szkołą a domem rodzinnym dziecka, a zwłaszcza:

a)           przekazywanie informacji napływających do szkoły z instytucji, fundacji, ośrodków działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych;

b)           uczenie rodziców/prawnych opiekunów współodpowiedzialności za proces dydaktyczny i wychowawczy;

c)            pomaganie w przezwyciężaniu codziennych trudności wynikających z bycia rodzicem/prawnym opiekunem dziecka niepełnosprawnego.

 

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych i pracowników niepedagogicznych.

 

§ 36

 1. Dyrektor gimnazjum zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum, obowiązani są rzetelnie realizować zadania związane z powierzonymi im stanowiskami oraz podstawowymi funkcjami gimnazjum: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
 3. Dyrektor gimnazjum zgodnie z organizacją pracy i potrzebami szkoły może utworzyć następujące stanowiska administracji i obsługi:

1)                sekretarz szkoły,

2)                kierownik gospodarczy,

3)                intendent,

4)                kucharka,

5)                pomoc kuchenna,

6)                sprzątaczka,

7)                woźny/a,

8)                konserwator,

9)                dozorca.

 1. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji dla zatrudnionych Pracowników sporządza Dyrektor.

 

§ 37

 1. Do obowiązków nauczyciela należą między innymi:

1)                systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)                realizowanie wybranego programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania (dopuszczonego do użytku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami);

3)                (poprawiony) otaczanie szczególną opieką dydaktyczną
i wychowawczą wszystkich uczniów i ze szczególną troską o osoby niepełnosprawne;

4)                wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

5)                rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz zadawanie prac domowych o wyższym stopniu trudności uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce;

6)                systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniom zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

7)                (poprawiony) uczestniczenie w spotkaniach Rady Pedagogicznej i jej zespołach;

8)                uczestniczenie w uroczystościach i imprezach szkolnych;

9)                (poprawiony) odbywanie dyżurów podczas przerw i w czasie przebywania w szkole (zgodnie z harmonogramem dyżurów przyjętym każdego roku na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej) oraz zastępowanie nieobecnych nauczycieli (zgodnie z planem zastępstw umieszczonym w księdze zastępstw znajdującej się w pokoju nauczycielskim);

10)           współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami.

 1. Nauczyciel obowiązany jest:

1)                kształtować i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

2)                dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie zasadą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych ras, narodów i światopoglądów;

3)                uczestniczyć i przeprowadzać końcowe egzaminy gimnazjalne.

 1. (poprawiony) Praca nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty, podlega ocenie.

1) Ocena pracy może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego, na wniosek Dyrektora lub:

a)     nauczyciela,

b)    Organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c)     Organu prowadzącego szkołę,

d)    Rady Rodziców.

2) Dyrektor jest zobowiązany do oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Ocena ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

a)     ocena wyróżniająca,

b)    ocena dobra,

c)     ocena negatywna.

3) Przy dokonaniu oceny Dyrektor może zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem, wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

4) Od ustalonej oceny pracy nauczycielowi przysługuje w terminie 14 dni od jej doręczenia prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Dyrektora szkoły do Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołuje w celu rozpatrzenia odwołania zespół oceniający, od którego decyzji nie ma odwołania.

6) Minister Edukacji Narodowej określa w drodze zarządzeń kryteria
i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego i sposób powołania zespołu oceniającego.

 1. Organ prowadzący szkołę ustala tryb i zasady przyznawania nagród za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych. Nagroda może być przyznawana po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.
 2. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej uwzględnia powyższe warunki i zakłada, że nauczyciel musi w szkole przepracować co najmniej 2 lata.
 3. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub swoim obowiązkom.
 4. (poprawiony) Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli (w oparciu o Kartę Nauczyciela oraz Kodeks Pracy) są:

1)      nagana z ostrzeżeniem;

2)      zwolnienie z pracy;

3)      zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania. Opis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.

 1. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do dostarczenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 

§ 38

 1. W szkole obowiązują następujące regulaminy związane ze sprawami kadrowymi:

1)                (poprawiony) Regulamin Rady Pedagogicznej,

2)                Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

3)                Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych,

4)                Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami,

5)                Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy,

6)                Regulamin szkoleń pracowników niepedagogicznych.

 

§ 39

 1. (poprawiony) Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej nauczycielowi uczącemu w tym oddziale. Nauczyciel pełni funkcję wychowawcy oraz otrzymuje dodatek funkcyjny i na nim ciążą zadania wychowawcze.
 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki nad uczniami, między innymi:

1)                tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, procesu jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)                inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)                podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

4)                otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ucznia;

5)                współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i koordynowanie pracy wychowawczej;

6)                współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym,
reedukatorem;

7)                kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego;

8)                otaczanie opieką uczniów posiadających badania Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej;

9)                dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno–wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

10)           systematyczne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej przebieg osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych ucznia;

11)           systematyczna współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami.

 1. (poprawiony) Każda notatka związana z pochwałą i uwagą dotyczącą nauki i zachowania ucznia powinna być podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów.
 2. (poprawiony) Podczas trudnych rozmów powinien być obecny pedagog lub inny nauczyciel.
 3. (poprawiony) Korespondencja do rodziców/prawnych opiekunów jest wysyłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 4. W klasach integracyjnych opiekę wychowawczą pełnią wychowawca i nauczyciel wspierający.

 

§ 40

 1. W szkole tworzone są klasy integracyjne, dlatego występuje konieczność zatrudniania nauczyciela wspierającego.
 2. Do zadań nauczyciela wspierającego należy:

1)                udzielanie pomocy podczas zajęć lekcyjnych;

2)                pomoc dydaktyczna w oparciu o zalecenia poradni psychologiczno –pedagogicznej;

3)                opieka wychowawcza w okresie przebywania uczniów w gimnazjum;

4)                udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych;

5)                wspieranie rozwoju psychofizycznego ucznia, jego zdolności i zainteresowań;

6)                rozpoznawanie warunków życia i nauki, indywidualnie każdego ucznia;

7)                koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej;

8)                codzienna, systematyczna współpraca z wychowawcą klasy i nauczycielami uczącymi w danym oddziale;

9)                (poprawiony) organizowanie różnych form terapii dla uczniów
z dysfunkcjami;

10)           systematyczna współpraca z rodzicami/ prawnymi opiekunami;

11)           prowadzenie dokumentacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji potwierdzającej przebieg nauczania uczniów z orzeczeniem do kształcenia w klasach integracyjnych;

12)           systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

 1. (uchylony).

 

§ 41

 1. Nauczyciel ma prawo do:

1)                zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2)                wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację dydaktyczno– wychowawczego programu nauczania;

3)                wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających z zatrudnienia w gimnazjum określonych w ustawie – Karta Nauczyciela i w regulaminie wynagradzania uchwalonego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy;

4)                nagród za osiągnięcia dydaktyczno– wychowawcze;

5)                korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony gimnazjum i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych;

6)                środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami;

7)                korzystania w związku z pełnieniem funkcji służbowej z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 1. Nauczyciel podlega odpowiedzialności porządkowej zgodnie z Kodeksem Pracy oraz dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela.

 

§ 42

 1. (poprawiony) Rodzice/prawni opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do informowania, w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora gimnazjum, w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. Ponadto:

a)                rodzice/prawni opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza dzielnicy, prezydenta miasta, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go
o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach
w tym zakresie;

b)                rodzice/prawni opiekunowie dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia i na warunkach określonych przez Dyrektora szkoły są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu. Dziecko podlegające takiej formie nauki może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której Dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.

 1. Dyrektor gimnazjum zapewnia rodzicom/prawnym opiekunom warunki do funkcjonowania Rady Rodziców, w tym warunków do spotkań
  z rodzicami/prawnymi opiekunami, także indywidualnych.
 2. (poprawiony) Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do informacji
  o kryteriach oceniania, ocenach i postępach w nauce swojego dziecka.
 3. (poprawiony) Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do poznania
   danych dotyczących wyników nauczania, informacji o programach nauczania, informacji o osiągnięciach uczniów, informacji
  o imprezach organizowanych w gimnazjum, prawach i obowiązkach uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów.
 4. (poprawiony) Dyrektor lub upoważniony przez niego zespół może przeprowadzić badania ankietowe rodziców/prawnych opiekunów dotyczących podstawowych zadań szkoły.
 5. (poprawiony) Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek czynnego uczestniczenia w życiu szkoły i systematycznego kontaktu z nauczycielami pracującymi w danym oddziale, a szczególnie z wychowawcą klasy.
 6. (poprawiony) Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są
  do usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka na zajęciach edukacyjnych. I tak:

1)                w razie choroby dziecka rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest powiadomić wychowawcę w terminie 2 dni;

2)                (poprawiony) pisemne usprawiedliwienie uczeń przedstawia wychowawcy w terminie 7 dni roboczych od momentu powrotu ucznia do szkoły;

3)                brak usprawiedliwienia w terminie podanym w pkt. 2) jest podstawą do potraktowania nieobecności jako nieusprawiedliwionej;

4)                rodzice /prawni opiekunowie mają prawo zwolnić dziecko z części lekcji. Podstawą do zwolnienia jest pisemna rodzica/prawnego opiekuna w dzienniczku ucznia lub w dzienniku elektronicznym, przedstawiona wychowawcy klasy lub nauczycielowi, który go zastępuje.

 1. (poprawiony) Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek dostosowania się do statutu gimnazjum, obowiązujących regulaminów i zarządzeń Dyrektora, w zakresie dotyczącym procesu nauczania i sprawowania opieki nad uczniami.
 2. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców/prawnych opiekunów z gimnazjum. W ramach tej współpracy rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:

1)    kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;

2)    porad pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i reedukatora;

3)    występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum;

4)    wyrażania opinii dotyczących pracy gimnazjum i poszczególnych nauczycieli Dyrektorowi gimnazjum.

 1. Do obowiązków rodziców/prawnych opiekunów należy:

1)    (poprawiony) zapisanie dziecka do gimnazjum ukończeniu szóstej klasy szkoły podstawowej;

2)    zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)    zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

4)    wspieranie procesu nauczania i wychowania;

5)    w sytuacjach wymagających szybkiego wyjaśnienia sprawy w danym dniu, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do osobistego uczestnictwa w rozmowie z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym;

6)    udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej gimnazjum.

 

§ 43

 1. Uczeń gimnazjum ma prawo do:

1)                właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)                opieki zapewniającej jego bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę jego zdrowia i poszanowania godności osobistej;

3)                życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;

4)                swobody wyrażania swoich myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, światopoglądowych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

5)                informacji na temat zakresu programów edukacyjnych oraz metod nauczania;

6)                posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych i z zachowania;

7)                przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi gimnazjum i innym nauczycielom zatrudnionym w szkole swoich problemów uzyskaniu odpowiedzi i wyjaśnień;

8)                korzystania z różnych form dotyczących sprawdzania wiedzy, kompetencji i umiejętności, określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;

9)                rozwijania swoich zainteresowań i zdolności umysłowych i manualnych;

10)           korzystanie z pomocy materialnej, psychologicznej i pedagogicznej;

11)           nietykalności osobistej;

 1. Uczeń ma obowiązek:

1)                systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych;

2)                przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego oraz poszanowania zarówno ludzi dorosłych, jak i swoich kolegów na terenie szkoły i poza nią;

3)                dbania o ład i porządek w szkole oraz poszanowania mienia szkolnego;

4)                podporządkowania się statutowi gimnazjum, obowiązującym regulaminom i zarządzeniom Dyrektora oraz poleceniom wydawanym przez wychowawcę i nauczycieli;

5)                utrzymywania higienicznych warunków nauki.

 1. Nauczyciel nie może zezwolić na samodzielne opuszczenie szkoły przez ucznia, który źle się czuje. W powyższej sytuacji dziecko odbierają zawiadomieni przez szkołę rodzice/prawni opiekunowie.
 2. (poprawiony) Uczeń ma obowiązek przebywania na terenie gimnazjum
  w stroju zgodnie z zapisem ujętym w § 11 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

§ 44

 1. (poprawiony) Za osiągnięcia w nauce, pracę społeczną na rzecz gimnazjum
  i środowiska lokalnego oraz inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt gimnazjum, rodzicom/prawnym opiekunom i środowisku uczeń może otrzymać nagrodę:

1)                pochwałę wychowawcy klasy w obecności klasy;

2)                pochwałę wychowawcy klasy w obecności rodziców/prawnych opiekunów;

3)                pochwałę Dyrektora gimnazjum w obecności całej społeczności szkolnej;

4)                list pochwalny skierowany do rodziców/prawnych opiekunów;

5)                dyplom;

6)                nagrody książkowe;

7)                inne nagrody rzeczowe;

8)                bezpłatny udział w wycieczkach organizowanych przez szkołę;

9)                (poprawiony) „Złotą odznakę” otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej dwa z wymienionych kryteriów: wyróżnia się na tle klasy zachowaniem i pozytywnym stosunkiem do nauki (średnia za wyniki w nauce min. 5,00), aktywnie pracuje społecznie, godnie reprezentuje szkołę, bierze udział w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych, prezentuje wyróżniającą postawę wobec uczniów integracyjnych;

10)           (dodany) stypendium za bardzo dobrą naukę i wzorową postawę uczniowską.

 

 1. O nagrodach wymienionych w ust.1 punkcie 1) i 2) decyduje wychowawca klasy. Nagrody dla ucznia wymienione w ust. 1 punktach 3), 4), i 5) przyznaje Dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, innych nauczycieli, samorządu uczniowskiego, Rady Rodziców. Pozostałe nagrody dla ucznia wymienione w ust.1 punktach 6) – 10) przyznaje Dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, innych nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. (poprawiony) Uczeń, za wykroczenia przeciw statutowi, regulaminom, zarządzeniom Dyrektora obowiązującym w gimnazjum, może być ukarany w następujący sposób:

1)                upomnieniem wychowawcy w obecności klasy;

2)                upomnieniem lub naganą Dyrektora w obecności klasy;

3)                naganą udzieloną przez Dyrektora na forum Rady Pedagogicznej w obecności rodziców/prawnych opiekunów;

4)                pokryciem kosztów szkody;

5)                zakazem reprezentowania gimnazjum w imprezach odbywających się w szkole lub poza terenem szkoły;

6)                przypisaniem uczniowi specjalnego nadzoru sprawowanego przez pedagoga szkolnego – zakres tego nadzoru ustala Dyrektor gimnazjum;

7)                przeniesieniem ucznia do równoległego oddziału gimnazjum;

8)                (dodany) obniżeniem oceny zachowania;

9)                (dodany) przeniesieniem do innej szkoły w porozumieniu
z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

 1. (poprawiony) O karze wymienionej w ust. 3 punkcie 1) decyduje wychowawca, po wysłuchaniu opinii Samorządu Uczniowskiego .
  O karach wymienionych w ust. 3 w punktach od 2) do 5) decyduje Dyrektor gimnazjum, po wysłuchaniu opinii ucznia, rodzica/prawnego opiekuna, nauczyciela oraz Samorządu Uczniowskiego.
 2. (poprawiony) Kary nakładane na ucznia powinny być wpisane do zeszytu wychowawczego. Warunkiem przyjęcia do wiadomości ukarania ucznia jest podpis ucznia i rodzica/prawnego opiekuna w zeszycie wychowawczym.
 3. (uchylony).
 4. Jeżeli uczeń, po otrzymaniu kary wymienionej w ust. 3, respektuje obowiązki określone w § 43 ust. 2, jego kara ulega zatarciu i nie może być brana pod uwagę przy ocenie zachowania ucznia, odpowiednio:

1)                kara wymieniona w pkt. 1) i 3) – po półrocznym okresie respektowania obowiązków;

2)                kara wymieniona w pkt. 2), 5) i 6) – po upływie jednego roku respektowania obowiązków;

 1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się od zastosowanej kary. Odwołanie musi być złożone w formie pisemnej w ciągu 7-u dni od powiadomienia przez wychowawcę.
 2. Odwołanie rozpatruje w ciągu 7-u dni komisja w składzie:

a)           Dyrektor gimnazjum – przewodniczący,

b)           pedagog,

c)            wychowawca klasy.

 1.   O wyniku posiedzenia komisji uczeń, jego rodzice/prawni opiekunowie    powinni być poinformowani na piśmie w terminie 3-ch dni od posiedzenia komisji. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne.

 

 

§ 45

Regulaminy i procedury:

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania (załącznik nr 1 do Statutu Gimnazjum).
 2. Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych.
 3. Regulamin Rady Pedagogicznej.
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 5. Regulamin Rady Rodziców.
 6. Regulamin przyznawania stypendium naukowego i pomocy materialnej dla uczniów.
 7. Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń korzysta z urządzeń multimedialnych podczas pobytu w szkole.
 8. Procedura postępowania w przypadku zagubienia/zaginięcia dziennika lekcyjnego.
 9. Regulamin dyżurów nauczycieli.
 10. Procedury postępowania nauczycieli podczas ogłoszenia alarmu oraz zasady ewakuacji.
 11. (uchylony).
 12. (uchylony).
 13. Procedura postępowania w przypadku konieczności nagłego wezwania rodziców/prawnych opiekunów do szkoły.
 14. Procedura postępowania w sytuacji wagarów.
 15. (poprawiony) Procedura w razie wypadku na terenie gimnazjum.
 16. (uchylony).
 17. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
 18. Postępowanie nauczyciela w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 19. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia wobec nauczyciela.
 20. Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia.
 21. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 22. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym.
 23. (uchylony).
 24. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach szkolnych i okolicznościowych.
 25. (dodany) Regulamin biblioteki szkolnej.
 26. (dodany) Regulamin stołówki szkolnej.
 27. (dodany) Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
 28. (dodany) Regulaminy pracowni/sal lekcyjnych.
 29. (dodany) Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w  Gimnazjum.
 30. (dodany) Procedura odwołania się od przewidywanej rocznej oceny
  klasyfikacyjnej zachowania.
 31. (dodany) Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.
 32. (dodany) Procedura realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia.

 

 


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 47

 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej o treści:

GIMNAZJUM NR 55

z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

im. Jana Bytnara ps. „Rudy”

Al. Wojska Polskiego 1a

01-524 Warszawa

tel./fax: 0-22 839-07-45, 839-07-14

zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Statut, regulaminy i zarządzenia Dyrektora gimnazjum oraz zmiany w tych dokumentach wymagają powiadomienia wszystkich zainteresowanych: uczniów, rodziców/prawnych opiekunów i pracowników gimnazjum.
 2. Wychowawca jest zobowiązany powiadomić każdego ucznia
  i rodzica/prawnego opiekuna  o wprowadzanych zmianach w dokumentach gimnazjum.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. (poprawiony) Każdy zainteresowany uczeń, uprawniony rodzic/prawny opiekun i pracownik szkoły ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów gimnazjum, dotyczących zainteresowanego, w sekretariacie gimnazjum.
 5. Zmiany statutu gimnazjum uchwala Rada Pedagogiczna gimnazjum, po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
 6. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.

Z chwilą zapisania dziecka do szkoły rodzice/prawni opiekunowie uczniów zobowiązują się do respektowania jego postanowień.

Załączniki:
Pobierz plik (Statut szkoły 14.03.2016.doc)Statut szkoły 14.03.2016.doc[ ]334 kB

Spacer po Gimnazjum

Prezentacja szkoły

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Zobacz, jak wygląda nasza szkoła!

language classes

 

Więcej...