Skontaktuj się z nami

Gimnazjum Nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

adres: Aleja Wojska Polskiego 1A

            01-524 Warszawa

tel.: +48 22 839 07 45

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Świadectwo ukończenia tegorocznej klasy

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 392 w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia tegorocznej klasy (2017/2018) do sekretariatu szkoły, w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
22 czerwca 2018 r.

 

klasa 0, 1 oraz 4 : godzina 9:00
klasy 7 oraz gimnazjalne: godzina 11:00
 

Karta Ucznia - Już od 1 września!


Już od 1 września!


Dowiedz się więcej!

 

Dziennik elektroniczny

Subskrypcja mailowa

Na co stawiamy?

Economy


Nasi uczniowie nie wracają z zawodów bez medali. Chlubą i dumą rodziców oraz nauczycieli są sukcesy pływaków przywożących z turniejów lokalnych i międzynarodowych złoto i srebro.

Culture

Integracja

Uczniowie odnoszą sukcesy, wygrywają konkursy i olimpiady.

Learning

Proponujemy bezpłatną naukę 6 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego.

Nabór 2016/2017

Załącznik nr 2

do Statutu Gimnazjum Nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Bytnara ps. „Rudy”

w Warszawie

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 I. Informacje ogólne

 

1. Nauka w szkole prowadzona jest w oddziałach o następujących profilach: ogólnym, integracyjnym i sportowym. Oddziały sportowe zaplanowane są w następujących dyscyplinach: pływanie, piłka siatkowa, piłka nożna oraz koszykówka. Uczniowie dokonują wyboru oddziału podczas naboru odbywającego się drogą elektroniczną.

 

2. Szkoła oferuje naukę języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego,  francuskiego i  niemieckiego oraz fakultatywnie rosyjskiego i włoskiego.

 

3. Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć rozszerzających zainteresowania uczniów.

 

4. Absolwenci szkół podstawowych znajdujących się w rejonie szkoły, którzy nie ukończyli 18-go roku życia, przyjmowani są z urzędu. Do ich obowiązku należy dostarczenie dokumentów w ustalonych terminach.

 

5. W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń – kandydat może składać wniosek do wszystkich gimnazjów, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne. O przyjęciu ucznia - kandydata spoza rejonu decyduje liczba wolnych miejsc oraz suma uzyskanych punktów za:

a) sprawdzian zewnętrzny przeprowadzony w szóstej klasie;

b) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, historia,  język obcy, zachowanie oraz średnia ocen;

c) inne osiągnięcia udokumentowane dyplomami (olimpiady przedmiotowe, wolontariat, osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu co najmniej powiatowym).

 

6. Uczniowie - kandydaci do części ogólnej klasy integracyjnej dostarczają dokumenty jak do klasy ogólnej.

 

7. Uczniowie - kandydaci do części integracyjnej klasy integracyjnej dostarczają do sekretariatu szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

8. Opinie wystawione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną dostarczane są do sekretariatu szkoły.

 

9. Zasady przyjęć  kandydatów do oddziału sportowego

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,

 

Uwaga

Orzeczenie należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej.

 

 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,

 • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,

 • w  przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,

 • w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –  brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki sprawdzianu;

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

3) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych odbywa się w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016,
tj. od 11 kwietnia do 10 maja 2016 r.

Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru (po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów) najpóźniej do 10 maja (w godzinach pracy szkoły).

Uwaga

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.


Uczniowie - kandydaci do klasy sportowej przystępują do próby sprawności fizycznej wyznaczonej zgodnie z terminarzem w dniach 13 - 19 maja 2016 r. – we wskazanym przez szkołę miejscu.

Nieprzystąpienie w podanych wyżej terminach do próby sprawności fizycznej przez kandydatów do klasy sportowej jest jednoznaczne z rezygnacją z oddziału sportowego.

 

 

 II. Wymagane dokumenty

 

Dokumenty wymienione w terminarzu rekrutacji:

1)      Podanie wydrukowane z systemu elektronicznego naboru złożone w szkole pierwszego wyboru – zgodnie z terminami wymienionymi w harmonogramie rekrutacji.

2)     Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu – złożone w szkole pierwszego wyboru zgodnie z terminami wymienionymi w harmonogramie rekrutacji.

3)     Zaświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych – do klasy integracyjnej (części integracyjnej) – do szkoły pierwszego wyboru, razem z podaniem, jeśli wśród wybranych klas jest oddział integracyjny a w nim część integracyjna.

 

4)     Karta zdrowia i jedna fotografia do legitymacji - po przyjęciu do szkoły – w lipcu 2016 roku.

 

Niedostarczenie dokumentów w terminach wyznaczonych w harmonogramie rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją i tym samym wyeliminowaniem ucznia – kandydata z postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

                  

 

III. Zasady punktacji

 

Punktacja ucznia - kandydata do oddziału sportowego za próbę sprawności fizycznej zamieszczona jest w opisach prób stanowiących załączniki do regulaminu. Maksymalna ilość punktów za próbę sprawności fizycznej wynosi 100.

 

Za wyniki na świadectwie oraz wynik sprawdzianu po klasie szóstej uczeń - kandydat  może zdobyć maksymalnie 96,7 punktu:

 

 1) wynik sprawdzianu po VI klasie – maksymalnie 40 pkt:

a) w części I – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2 (maksymalnie 20 pkt),

b) w części II – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2 (maksymalnie

20 pkt);

2) oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) ocena z języka polskiego wyrażona w stopniu:

- celującym – 6 pkt,

- bardzo dobrym – 5 pkt,

- dobrym – 4 pkt,

- dostatecznym – 3 pkt,

- dopuszczającym – 2 pkt,

b) ocena z matematyki wyrażona w stopniu:

- celującym – 6 pkt,

- bardzo dobrym – 5 pkt,

- dobrym – 4 pkt,

- dostatecznym – 3 pkt,

- dopuszczającym – 2 pkt,

c) oceny z języka obcego oraz z historii wyrażone w stopniach:

- celującym – 6 pkt,

- bardzo dobrym – 5 pkt,

- dobrym – 4 pkt,

- dostatecznym – 3 pkt,

- dopuszczającym – 2 pkt,

dla każdego z zajęć,

d) ocena z zachowania wyrażona w stopniu:

- wzorowym – 6 pkt,

- bardzo dobrym – 5 pkt,

- dobrym - 4 pkt,

- poprawnym – 3 pkt;

3) średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen wymienionych na świadectwie ukończenia

szkoły podstawowej liczona do trzech miejsc po przecinku – stanowi liczbę punktów,

maksymalnie 6 pkt;

4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt;

5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –

maksymalnie 13 pkt, w tym:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8

ustawy o systemie oświaty:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim

organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub

interdyscyplinarnego – 7 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub

interdyscyplinarnego – 5 pkt,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt,

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami

wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie

oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów

artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10

pkt,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów

artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7

pkt,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów

artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5

pkt,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt,

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit a–

d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – 4 pkt,

- krajowym – 3 pkt,

- wojewódzkim – 2 pkt,

- powiatowym – 1 pkt;

6) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,

w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt;

7) wielodzietność rodziny kandydata – 0,1 pkt;

8) niepełnosprawność kandydata – 0,1 pkt;

9) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 0,1 pkt;

10) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 0,1 pkt;

11) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 0,1 pkt;

12) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 0,1 pkt;

13) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 0,1 pkt.IV. Postanowienia końcowe

 

1. Rodzic ma prawo złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w ciągu 7 dni od daty podania listy przyjętych.
Komisja rekrutacyjna w ciągu 5 dni od złożenia wniosku musi podać uzasadnienie odmowy.
W przeciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może złożyć odwołanie od wyników rekrutacji do Dyrektora szkoły. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

2.W klasie pierwszej sportowej przewidzianych jest 28 miejsc organizacyjnych.

 

3. Kwalifikacja do oddziału sportowego następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z regulaminem.

 

4. Do klasy kwalifikowani są kandydaci w ilości zgodnej z liczbą miejsc organizacyjnych, którzy uzyskają największą łączną liczbę punktów i spełnili wymagania kwalifikacyjne.

 

5. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona zostanie według regulaminu w terminach wyznaczonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

 

V. Podstawa prawna

 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

 • uchwały Rady m.st. Warszawy nr IV/54/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
  w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę,

 • uchwały Rady m.st. Warszawy nr XX/500/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

 • Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017,

 • Zarządzenie Nr 8 z dnia 12 lutego 2016 r. Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

   

  Opisy prób sprawnościowych znajduja się na stronach zwiazków poszczególnych dyscyplin sportowych.

 

VI. Załączniki do niniejszego Regulaminu

2. Druk zgody rodzica.

 Spacer po Gimnazjum

Prezentacja szkoły

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Zobacz, jak wygląda nasza szkoła!

language classes

 

Więcej...